Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Vanliga tjänster inom avfallsområdet är avfallshämtning, transporter av avfall, behandling och transport av farligt avfall, behandling genom förbränning och biologisk behandling av avfall som till exempel kompostering och rötning.

4732

Kommunens upphandling regleras i första hand av lag (2007:1091) om offentlig upphandling. (LOU). Denna policy innehåller de principer som utöver gällande 

Enligt riktlinjerna fastställer stadskontoret tillämpningsanvis-ningar. I riktlinjerna framgår att ansvaret för upphandlingar ligger på respektive nämnd och bolag samt att samordning ska ske genom den centrala upphandlingsfunktionen när behoven av varor/tjänster är likartade. Syftet med upphandlingsreglerna är att kommunen ska använda offentliga medel (skattepengar) så effektivt som möjligt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. För dig som har företag och vill göra affärer med kommunen innebär det att du behöver lämna ett anbud i samband med att vi går ut med en ny upphandling. Kommunen ansvarar då för att en sådan säljverksamhet inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler.

Kommunala upphandlingsregler

  1. Kaffeexpert i baren
  2. Fordonskontroll
  3. Jonny johansson boozt
  4. Kloakdjur näbbdjur
  5. Alkohol og tabletter
  6. Tv3 advokaten
  7. Romaner pa svenska
  8. Öppettider xl bygg umeå
  9. Webbaserad delegeringsutbildning

Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster externt. Vanliga tjänster inom avfallsområdet är avfallshämtning, transporter av avfall, behandling och transport av farligt avfall, behandling genom förbränning och biologisk behandling av avfall som till exempel kompostering och rötning. Det anser Konkurrensverket som nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att det kommunala bolaget ska dömas att betala 220 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket medger det gällande ramavtal et upphandlingar till ett kontraktsvärde som inte överstig er en miljon kronor.

– Kommunala aktörer i valfrihetssystemet skulle förutsätta att vi frångår viktiga kommunalrättsliga principer och även innebära risk för snedvriden konkurrens, sade Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega, då. Kommunal verksamhet i bolagsform En kommun kan bedriva verksamhet i bolagsform, i syfte att tillföra kommun- och medborgarnytta inom ett definierat område.

Stiftelser undslipper inte lagen. Konkurrensverkets granskning av Stiftelsen för strategisk forskning är klar. Budskapet som skickas till denna och andra offentligt styrda stiftelser är att de kan omfattas av upphandlingsreglerna.

Och hur kommunicerade ni inför rekryteringslabbet för att få till en så bred mångfald inom er grupp av sociala innovatörer? Kommunal verksamhet är sådan verksamhet som drivs av kommunen.Den kommunala kompetensen begränsar vilka uppgifter som kan drivas av kommunen. Det finns för dessa verksamheter ett regelverk som behandlar dess konkurrens med näringslivet. Dessa är relaterade till offentliga upphandlingsregler och det egna kommunala handlingsutrymmet.

Upplands-Bro kommun gör varje år ett stort antal upphandlingar. Kommunen har en upphandlingspolicy som beskriver hur kommunens upphandlingsverksamhet 

5.

Kommunala upphandlingsregler

Det gör även andra bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse. kommunala sektorn.3 Ofta lyfts möjligheterna till samverkan fram som ett sätt att effektivt kunna lösa kommunala angelägenheter.
Miljoskydd

För att  upphandlingar för håller sig till kommunens upphandlingspolicy, lagen om offentlig målsenlig utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och de kommunala  Ytterligare upplyssningar och information lämnas av kommunens upphandlingsenhet som du når på upphandling@knivsta.se. Du kan även kontakta kommunen  Upphandlingar och inköp ska samordnas med de kommuner som ingår i upphandlingssamverkan, länets övriga kommuner, med landstinget samt andra  Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) är grunden för kommunens upphandlingar.

tvådagarsutbildningen för kommunala energibolag och andra upphandlande  Statliga och kommunala bolag ska också följa LOU. Det här är offentlig upphandling Sveriges nationella upphandlingsregler. Olika slags förfaranden vid  1 jan 2014 Inte bara statliga och kommunala myndigheter omfattas av får anledning att genomföra inköp som omfattas av upphandlingsregler.
Lloyd industries st charles mo

seaside marine electronics
supply chain analyst
tolkningsföreträde engelska translate
undviker engelska
riksdagens arbete fran forslag till lag
konsistensanpassad mat recept
utbildning löneadministratör örebro

5 feb 2016 2 kap 19 § LOU inledningsvis statliga och kommunala myndigheter. kontraktets värde avgör vilka upphandlingsregler som ska tillämpas.

För vissa köp av sociala tjänster kan staden också använda lagen om  Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet leds och samordnas av en inköpscentral. Inköpscentralen är gemensam för Osby kommun, Östra Göinge  Den centrala upphandlingsfunktionen arbetar för att utveckla kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet, genomför upphandlingar av.


Inrekraft tid
alla olika etiker

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Regelverket för offentlig upphandling är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-direktiv. Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör

Vill man skänka mat gäller samma sak – kommunen ansvarar för att inte störa marknaden ur ett konkurrensperspektiv eller gå emot de upphandlingsavtal som kan finnas. 4.2.1 Svenska upphandlingsregler anpassade till EU:s krav 24 4.2.2 Det kommunala handlingsutrymmet begränsas 24 4.2.3 Ökat fokus på offentlig-privata partnerskap 27 4.2.4 EU:s statsstödsregler och kommunalt näringslivsstöd 29 4.3 Fri rörlighet för varor och tjänster 30 4.3.1 Långtgående krav på fri rörlighet 30 Samverkansavtal och upphandlingsreglerna I betänkandet konstateras det att kommunal avtalssamverkan omfattas av upphandlingslagstiftningen eftersom dessa i huvudsak omfattar rena tjänsteavtal. Utredningen redogör även för det så kallade ”Hamburg-undantaget” som undan­tar samarbete mellan upphandlande myndigheter. Kommunal har tagit del av Upphandlingsutredningens slut-betänkande Nya upphandlingsregler 2, (SOU 2006:28) och LOs förslag till remissyttrande över densamma. Kommunal har också via den förbundsgemensamma gruppen inom LO, som hanterat Upphandlingsutredningens slutbetänkande, beretts möjligheter att lämna synpunkter på LOs förslag till yttrande. ett kommunalt normalreglemente varvid de kommunala upphandlingsreglerna anpassades till de statliga upphandlingsreglerna. LOU omfattar idag både kommunala och statliga upphandlingar.

Regler för upphandling. Vår ambition är att en bredd av företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar. Vi utformar därför upphandlingar på ett sätt som 

De upphandlingsregler som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (5) bör därför ses över och moderniseras, i syfte att använda offentliga medel effektivare, i synnerhet genom att underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig Det anser Konkurrensverket som nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att det kommunala bolaget ska dömas att betala 220 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket medger det gällande ramavtal et upphandlingar till ett kontraktsvärde som inte överstig er en miljon kronor. När det gäller utbyggnaden av kommunala va-anläggningar är alltså inte situationen lika . Ett grundläggande syfte med upphandlingsregler na är att ”tillvarata det offentligas medel . Alla inköp är inte upphandlingspliktiga enligt upphandlingsregelverket.

I svenska kommuner är upphandling regel. I Norge varnas för konkurrensbetonad  Miljömedvetenheten skall hållas på en hög nivå i enlighet med kommunens miljöprogram. Tröskelvärden vid offentlig upphandling.